นายอดิราช ท้วมละมูล

Mr. Adirach Toumlamoon

Photo by Kan Sangtong
Photo by Kan Sangtong

ชื่อเล่น : เดียร์
E-mail: [email protected]

การศึกษา | Education :

มัธยมศึกษา | High School

– โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
– Benchamaracharungsarit School.

อุดมศึกษา | Higher education

– วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) นิเทศศาสตร์เกษตร : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (เกียรตินิยมอันดับสอง)
– Bachelor of Science – BS, Agricultural Communication, 3.34 (Second-Class Honors) at King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang.

การทำงาน | Work :

– นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ (ข้าราชการพลเรือนสามัญ)
กลุ่มพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
– Land Reform Technical Officer (Civil Servant)
at Technology Transfer and Development Bureau, Agricultural Land Reform Office (ALRO)

ช่างภาพพาร์ทเนอร์ กับเอเจนซีภาพข่าว แปซิฟิกเพรส (Pacific Press Agency)
– Contributor (Photographer) at Pacific Press Agency


ประสบการณ์การทำงาน/ฝึกงาน | Experience :

 • นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ (ข้าราชการพลเรือนสามัญ)
  [ เมษายน 2565 – พฤษภาคม 2566 ]
  กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน
  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี
  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
  – Land Reform Technical Officer (Civil Servant)
  at Chanthaburi Provincial Land Reform Office, Agricultural Land Reform Office (ALRO) [ Apr. 2022 – May 2023 ]
 • นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ข้าราชการพลเรือนสามัญ)
  [ กุมภาพันธ์ 2562 – มีนาคม 2565 ]
  กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักบริหารกลาง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
 • Public Relations Officer at Agricultural Land Reform Office (ALRO) [ Feb. 2019 – Mar. 2022 ]
 • นักสื่อสารมวลชน (พนักงานราชการ)
  [ กันยายน 2560 – ธันวาคม 2561 ]
  งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • Mass Communications Officer at Nakhon Si Thammarat Rajabhat University [ Sep. 2017 – Dec. 2018 ]
 • สหกิจศึกษา
  [ ธันวาคม 2559 – เมษายน 2560 ]
  Cooperative Education Student [ Dec. 2016 – Apr. 2017 ]
  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง)
  at Chiang Rai Agricultural Occupation Promotion and Development Center (Highland Agricultural Extension)
  : โปรเจคสหกิจฯ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สภาพดินในการปลูกพืชเชิงอนุรักษ์ที่มีศักยภาพในพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย (ชาอัสสัม) 
  http://www.haec04.doae.go.th/gis/
ในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
 • ถ่ายภาพกิจกรรมของสถาบัน ตามที่องค์การนักศึกษาร้องขอมา
 • ฝึกงานการเกษตรระยะเวลา 1 เดือน [ มิถุนายน 2557 ] ณ สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • คณะกรรมการสภานักเรียน ปี 2555 ประธานฝ่ายสารสนเทศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
 • คณะกรรมการสภานักเรียน ปี 2554 ประธานฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา

ทักษะ | Skill :

 • ถ่ายภาพนิ่ง
 • ลำดับภาพ / ตัดต่อวีดีโอ
 • เขียนข่าว / บทความ
 • ใช้งานโปรแกรมด้านกราฟิก Adobe Photoshop, Premier Pro, After Effect
 • ใช้งานวิทยุสื่อสาร และการบำรุงรักษาอุปกรณ์เบื้องต้น
 • ใช้งานโปรแกรมด้านภูมิศาสตร์ Quantum GIS (QGIS)
ข้าพเจ้าคือบุคคลสวมสื้อยืดเสื้อขาวและหมวกกันน็อคทางด้านซ้ายล่างของภาพ
ในม็อบราษฎรทวงวัคซีน . #ม็อบ18กรกฎา
Photo by Patipat Janthong

งานอดิเรก

 • ถ่ายภาพข่าว และภาพแนว Landscape, Cityscape, Documentary
 • กิจการวิทยุสมัครเล่น พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น สัญญาณเรียกขาน E23FSY